(Inclusive English translation)

 

Stabilizers ms Maasdam (IV)

 

In een van de vorige uitgaven van HALLO werden de Ryndam (2) en Maasdam (4) uitvoerig beschreven. De beide schepen waren gebouwd op basis van een vrachtschipontwerp. De Ryndam is zelfs op stapel gezet als vrachtschip en tijdens de bouw werd het van Dinteldyk tot Ryndam getransformeerd. Dat had helaas op zee het gevolg dat de beide zusterschepen die, zelfs bij niet eens zo slecht weer, behoorlijk konden stampen en slingeren. Vooral voor de passagiers was dat niet echt fijn. De meeste passagiers waren natuurlijk niet gewend te varen en zeker niet op zulke schepen. Men had het vaak over een duikboot. Nadat de Holland America Lijn het debacle met de boegvinnen op de Ryndam in 1954 achter de rug had, zocht men naar andere oplossingen. Er werd in 1955 besloten de Maasdam te voorzien van Denny Brown stabilizers. Wilton Fijenoord, de werf waar het schip ook was gebouwd, heeft de inbouw van de stabilizers uitgevoerd. Hiervan is een mooi herinneringsboek van Wilton Fijenoord met mooie foto’s en een goed overzicht van de installatie. De nieuwbouwploeg van Wilton Fijenoord mocht alleen van een afstandje kijken naar “hun schip”, want de werkzaamheden gebeurde door de reparatieploeg. Stabilizers zijn een soort vinnen die onder de waterlijn zijn gemonteerd. Een stabilizer aan stuurboord en een stabilizer aan bakboord. Bij slecht weer worden de vinnen naar buiten geperst. De vinnen draaien om de as, aangestuurd door een gyroscopische sensor. Dit dempt het slingeren zeer effectief met 60 procent.

Denny-Brown was een fabrikant van stabilizers en ontstaan na het samengaan van twee fabrikanten, Brown Brothers of Edinburgh en William Denny and Bros of Dumbarton en heeft in de Tweede Wereldoorlog veel Engelse oorlogsschepen voorzien van stabilisatie-vinnen. De Gunners hadden een stabiel schip nodig om beter met de kanonnen overweg te kunnen. De stabilizers gaven het schip en daardoor de kanonnen een betere stabiliteit en de Gunners konden daardoor beter richten op de vijand.

 

Denny-Brown was later ook zeer verguld met het plaatsen van stabilisatievinnen op de toen nieuwgebouwde Brasil en de Argentina van de Moore McCormack Line. De extra kosten hiervan waren in 1958 USD 400.000 per schip. Deze twee schepen zijn uiteraard bij ons bekend als de latere Volendam (2) en Veendam (3).

Het slingeren van de Maasdam en een jaar later de Ryndam werd inderdaad een stuk minder. Het bleven echter wel schepen. De Noord-Atlantic gaf vaak slecht weer. Menig passagier denkt nog weleens terug aan de Ierse Zee, waar vaak het eerste slechte weer begon richting Amerika en dus ook zeeziekte op kwam. Na een paar dagen zakte dat wel en alle leed was echter altijd geleden bij binnenkomst in New York. Maar ongetwijfeld had de reis zonder de stabilizers van Denny-Brown minder comfortabel geweest.

 

Door: Ernst Lohmann  

English Version Below

E

 

 

 

 

 

 

 

In one of the editions of HALLO magazine the Ryndam (2) and Maasdam (4) were described in detail. Both ships were built on the basis of a cargo ship design.
The Ryndam was even planned as a cargo ship and during construction it was transformed from Dinteldyk to Ryndam.
Unfortunately, this had the consequence at sea that the two sister ships were rolling and pitching heavely during bad weather.
This was not particularly pleasant for the passengers. Most passengers were of course not used to sailing, and certainly not on such ships.
People often talked about a dive boat or submarine. After the Holland America Line ended the debacle with the bow fins on the Ryndam in 1954, they looked for other solutions.
It was decided in 1955 to provide the Maasdam with Denny Brown stabilizers. Wilton Fijenoord, the shipyard where the ship was also built, installed the stabilizers.
There is a nice Wilton Fijenoord reminder book with nice photos of the installation which gives a good overview of the complete installation.
The new-building team of Wilton Fijenoord was only allowed to look at "their ship" from a distance, because the work was done by the repair team.
Stabilizers are a type of fins that are mounted below the waterline. A stabilizer on the starboard side and a stabilizer on the port side.
In bad weather, the fins are pressed out. The fins rotate around the axis, controlled by a gyroscopic sensor. This dampens the swing very effectively by 60 percent.

Denny-Brown was a manufacturer of stabilizers and was created after the merger of two manufacturers, Brown Brothers of Edinburgh and William Denny and Bros
of Dumbarton and provided many English warships with stabilization fins during the Second World War. The Gunners needed a stable ship to get along better with the guns.
The stabilizers gave the ship and therefore the guns a better stability and the Gunners could therefore aim better at the enemy.

Denny-Brown was later very pleased with placing stabilizing fins on the then newly built Brasil and the Argentina of the Moore McCormack Line.
The additional costs of this in 1958 were USD 400,000 per ship. These two ships are of course known to us as the later Volendam (2) and Veendam (3)

The swing of the Maasdam and a year later the Ryndam indeed became a lot less. However, they remained ships. And seas are rough sometimes.
The North Atlantic often gave bad weather. Many passengers sometimes think back to the Irish Sea, where the first bad weather towards America often started
and therefore seasickness came up. After a few days, it fell and all the suffering was always suffered when entering New York.
But without doubt the trip would have been less comfortable without the stabilizers from Denny-Brown.  

 

By: Ernst Lohmann