Op zaterdag 22 juni 2024 was het op Scheveningen weer de traditionele Vlaggetjesdag. Dit is altijd een mooie gelegenheid om de Nieuwe Haring te promoten. Gezien de historie van de Balder met Scheveningen mag de Balder VL92 uit Vlaardingen daar niet ontbreken.

 

Na vertrek uit Vlaardingen op vrijdagmorgen kwam de Balder VL92 in de middags aan in de haven van Scheveningen. De Balder werd verwelkomd door de Scheveningse logger SCH236 Noordster.

 

Deze logger is gebouwd in 1950 en mooi door vrijwilligers opgeknapt. De zeillogger “Balder VL92” is gebouwd in 1912 in Vlaardingen op de werf van A.de Jong aan de Havenstraat. Het schip voer daarna voor rederij Mercurius. Ook dit schip is 10 jaar geleden compleet gerenoveerd. Het is de laatst overgebleven originele zeillogger. Het schip is in 1929 verkocht aan rederij A. van der Zwan uit Scheveningen en is gaan varen als “SCH 14 Oceaan 1”. De romp is verlengd en er werd een motor in geplaatst. In de Tweede Wereldoorlog is het schip gevorderd door de Duitsers, maar kwam na de oorlog weer terug. Het werd weer uitgerust voor de vangst op haring. Het werd na 1960 gebruikt voor de visserijschool van Scheveningen met de naam “Zeearend”. In 1976 werd het schip symbolisch voor 1 gulden overgedragen aan het scheepvaartmuseum in Amsterdam. Het schip kreeg weer zijn originele lengte. In 2006 werd het schip overgedragen aan het toenmalige Visserijmuseum in Vlaardingen. Nu was dat voor 1 euro. Het lijkt een dikke winst van 1 gulden naar 1 euro. Maar het was wel met de verplichting tot renovatie. Dat is dus 10 jaar geleden inderdaad gebeurd bij werd Bocxe in Delft. Het schip is nu in beheer van de Stichting Zeillogger Balder (https://www.zeilloggerbalder.com/ ). Het is dus zeker historisch verantwoord om met het schip naar Scheveningen te gaan voor Vlaggetjesdag. En veilig, want het schip is volledig goedgekeurd, zeker na de vervanging van de houten masten door stalen masten. Op de zaterdag van Vlaggetjesdag was het schip te bezoeken. De enthousiaste rondleiders stonden klaar om eenieder te woord te staan en de historie van het schip te vertellen. Ook werd verteld over de wijze waarop in vroeger tijd met de vleet de haring gevangen werd. 

 

Het weer werkte enorm mee. De belangstelling was daarom enorm. Zelfs jeugdige bezoekers in de traditionele Scheveningse klederdracht kwamen aan boord.  

Zondag werd de terugtocht aanvaard en het weer was zodanig dat de zeilen ook gehesen konden worden. Laat in de middag arriveerde het schip weer bij zijn vaste ligplaats tegenover Museum Vlaardingen aan de Westhavenkade. A.s. weekend is er in Vlaardingen het Haring- en Bierfestival en ook dan is het schip te bezichtigen. Een bezoek aan de Balder is zeker de moeite waard.

 

ENGLISH TRANSLATION:

 

FLAG DAY AT SCHEVENINGEN WITH THE BALDER
 
On Saturday, June 22, 2024, it was the traditional Flag Day again in Scheveningen. This is always a great opportunity to promote the "New Herring". Given the history of the Balder with Scheveningen, the Balder VL92 from Vlaardingen should not be missing there. After leaving Vlaardingen on Friday morning, the Balder VL92 arrived in the port of Scheveningen in the afternoon. The Balder was welcomed by the Scheveningen logger SCH236 Noordster. This logger was built in 1950 and beautifully renovated by volunteers. The sailing lugger “Balder VL92” was built in 1912 in Vlaardingen at the shipyard of A.de Jong on Havenstraat. The ship then sailed for the Mercurius shipping company. This ship was also completely renovated 10 years ago. It is the last remaining original sailing lugger. The ship was sold in 1929 to shipping company A. van der Zwan from Scheveningen and started sailing as “SCH 14 Ocean 1”. The hull was lengthened and an engine was installed. During the Second World War the ship was commandeered by the Germans, but returned after the war. It was again equipped for herring fishing. After 1960 it was used for the Scheveningen fishing school with the name “Zeearend”. In 1976, the ship was symbolically transferred to the maritime museum at Amsterdam for 1 Dutch guilder. The ship regained its original length. In 2006 the ship was transferred to the then "Fisheries Museum" at Vlaardingen. Now it was for 1 euro. It seems like a big profit from 1 guilder to 1 euro. But it was with the obligation to renovate. Which was nearly one million Euros. That indeed happened 10 years ago at Bocxe in Delft. The ship is now managed by the "Zeillogger Balder Foundation" (https://www.zeilloggerbalder.com/). So, it is certainly historically responsible to take the ship to Scheveningen for Flag Day. And safe, because the ship is fully approved, especially after the replacement of the wooden masts with steel masts. The ship could be visited on the Saturday of Flag Day. The enthusiastic tour guides were ready to speak to everyone and tell the history of the ship. They also talked about the way in which herring was caught with the "skate" in the past. The weather cooperated enormously. The interest was therefore enormous. Even young visitors in traditional Scheveningen costumes came on board.  The return trip was accepted on Sunday and the weather was such that the sails could be hoisted. Late in the afternoon the ship arrived back at its permanent mooring opposite Museum Vlaardingen on the Westhavenkade. This weekend there is the "Herring and Beer Festival" in Vlaardingen and the ship can also be viewed then. A visit to the Balder is definitely worthwhile.